Grunnskole for voksne

Demokrati og medborgerskap

 

Hovedområdet omfatter demokrati i Norge og i verden, politikk og politiske partier, samt nasjonale institusjoner

og internasjonale organisasjoner. Hovedområdet dreier seg også om historiske prosesser som har ført oss

fram til dagens samfunn. Verdien av likestilling, medborgerskap og utvikling av demokratiske ferdigheter er

viktige dimensjoner i hovedområdet demokrati og medborgerskap. .

Individ, relasjoner og samfunn

 

Hovedområdet omfatter samspillet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den ene siden og individuelle

handlinger og valg på den andre. Hovedområdet handler om samfølelse og motsetninger mellom mennesker

i et samtidsperspektiv. Rettigheter og plikter man har i private og offentlige sammenhenger, er viktige temaer.

Sentralt står også hvordan fremmedfrykt, rasisme og radikalisering kan motarbeides, og hva som påvirker

mennesker i dag. Innsikt i det norske rettssystemet er grunnleggende for et aktivt medborgerskap.

Arbeidsliv, bærekraft og globalisering

 

Hovedområdet handler om næringer, yrkesvalg, utdanning og sysselsetting. Det dreier seg også om organisasjonene

i arbeidslivet, om arbeidslivet i dag og de prinsippene og verdiene det bygger på. Hovedområdet omfatter

lokalisering og utbredelse av naturlige og menneskeskapte forhold på jorda og skal stimulere til å forstå

hvordan og hvorfor de påvirker hverandre. Det handler også om globalisering, fordeling av ressurser, bærekraftig

utvikling og Norges rolle som internasjonal aktør.

50-timers kurs i samfunnsfag

 

Fra 01.01.2017 må deltakere som skal søke om permanent oppholdstillatelse, bestå en offentlig prøve i samfunnskunnskap.

Det bør derfor tilstrebes at deltakere som har en slik forpliktelse, får delta i 50-timerskurset i samfunns-

kunnskap på et språk de forstår godt, tidlig i løpet.

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.

Samfunnsfag (FVO)

 

Denne siden er lagt opp etter forsøkslæreplanen i samfunnsfag for forberedende voksenopplæring. Beskrivelsene av de fire hovedorådene er hentet fra forsøkslæreplanen i samfunnsfag.

 

Lenker knyttet til hovedområdene i samfunnsfag fra K06, kan finnes nederst på siden.